SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 5 – broj 4 – 28. ožujak 2018.

SADRŽAJ:

OPĆINSKO VIJEĆE
7. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kostrena
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja naselja N-1
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja naselja N-2
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja naselja N-3
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja naselja N-4
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
građevinskog područja za sportsko rekreacijsku namjenu R-1

OPĆINSKI NAČELNIK
6. Izmjene Plana prijma u službu za 2018. godinu


Preuzmite dokumente