SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 5 – broj 8 – 26. srpanj 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
33. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
34. Odluka o javnim priznanjima Općine Kostrena
35. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Kostrena
36. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Kostrena
37. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu
38. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Kostrena-Barbara
39. Odluka o stjecanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u k.o. Kostrena-Barbara
40. Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja
u izgradnju Vatrogasnog doma u Kostreni


Preuzmite dokumente