SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 5 – broj 3 – 23. veljače 2018.

SADRŽAJ:

3. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
6. Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu


Preuzmite dokumente