SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 7- broj 4- 1. lipnja 2020.

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE

17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2019. godinu
18. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
19. Zaključak – Izvješće o radu Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena za 2019. godinu
20.  Zaključak – Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2019. godine
21. Odluka o dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Općine Kostrena
22. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
23. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
24. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu
25. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
26. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2020. godinu
27. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2020. godinu
28. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
29. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
30. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
31. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za izvedbu radova na obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena
32. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti provedbe obveznih preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te zaštita bilja i suzbijanje korova na području Općine Kostrena
33. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
34. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od roditelja-korisnika usluga
35. Odluka o prodaji nekretnine k.č. br. 5215/3 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena u Pavekima
36. Odluka o prodaji nekretnine k.č. br. 5219/7 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništvu Općine Kostrena u Pavekima
37. Zaključak – Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
38. Zaključak – Izvješće o radu Savjeta mladih za 2019. godinu
39. Zaključak – Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
40. Zaključak – Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
41. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
42. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
43. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o protokolu Općine Kostrena   

  

KOLEGIJ NAČELNIKA: 

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Kostrena

 

KD „KOSTRENA“ d.o.o. Kostrena: 

  1. Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja

Preuzmite dokumente

SNOK 4/20 pdf | 1,52 MB