SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 5 – 1. srpnja 2016. g.

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
  • Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena
  • Odluka o usvajanju i objavi Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
  • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena
  • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena
  • Odluka o imenovanju M. Zekić u Upravni odbor LAG-a

Preuzmite dokumente