SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 8- broj 5- 23. srpnja 2021.

SADRŽAJ: 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 1. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
 2. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
 3.  7. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
 4. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
 5. Odluka o izboru članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2020. godinu
 7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kostrena za 2020. godinu
 8. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu
 9. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 10. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 11. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2021. godinu
 12. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2021. godinu
 13. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2021. godini
 14. Odluka o prestanku rada trgovačkog društva KOSTRENA NOVA društva s ograničenom odgovornošću za projektiranje i građenje
 15. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 2708/1, 2869/1, 2929/3 i 5534/1 sve k.o. Kostrena Lucija
 16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3028/5 k.o. Kostrena Lucija
 17. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 5530/17 k.o. Kostrena Lucija
 18. Odluka o otkupu nekretnine k.č. 3036/2 k.o. Kostrena Lucija
 19. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu suvlasničkog omjera nekretnine k.č. č.2776/1 u suvlasništvu Općine Kostrena u 8/30 dijela za suvlasničke omjere nekretnine k.č. broj 2776/2 u suvlasništvu fizičkih osoba, sve u k.o. Kostrena Lucija
 20. Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Kostrena
 21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata
 22. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“
 23. Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja u rekonstrukciju sjeverozapadnog aneksa na zgradi Narodne knjižnice i čitaonice Kostrena, na k.č. broj 1465 k.o. Kostrena Lucija
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne   infrastrukture za   2020. godinu
 25. Zaključak o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 26. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

 1. Odluka o imenovanju užeg sastava Povjerenstva za raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Kostrena za razdoblje 2021. – 2025. godine
 2. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
 3. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

Preuzmite dokumente

SNOK 5/21 pdf | 2,01 MB