SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 8- broj 1 – 19. veljače 2021.

SADRŽAJ: 

OPĆINSKO VIJEĆE:

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kostrena
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kostrena
 3. Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela 
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2021.godini
 5. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
 6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 7. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Kostrena
 8. Odluka o grobljima
 9. Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2021. godinu
 10. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Općine Kostrena za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
 11. Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za prijavu na natječaj LAG-a Vinodol za provedbu ulaganja u  rekonstrukciju malog travnatog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica u Kostreni na k.č. 2673, k.o. Kostrena Lucija – mjera 3.1.1.
 12. Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2014.-2020. godine
 13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja
 14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
 15. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena
 16. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i objavi Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
 17. Odluka o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 18. Odluka o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena
 19. Odluka o sklapanju nagodbe pred Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji u predmetu povrata imovine iza pok. Miloš Marte (ovlaštenica naknade Miloš Ksenija)
 20. Plan davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2021. godinu
 21. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Kostrena za razdoblje  2021. – 2027. godine
 22. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za  javnu odvodnju na području Općine Kostrena

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

 1. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kostrena u 2021. godini

2. Plan prijma u službu za 2021. godinu

3. Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Kostrena.


Preuzmite dokumente

SNOK 1/21 pdf | 306,98 KB