SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena- godina 8- broj 8- 2. prosinca 2021.

SADRŽAJ:

 

OPĆINSKO VIJEĆE :

 

44. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2021. godinu

45. Odluka o II. izmjenama o dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu

46. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu

47. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2021. godinu

48. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. g.

49. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2021. g. 

50. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

51. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

52. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2021. godinu

53. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2021. godinu

54. Proračun Općine Kostrena za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

55. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2022. godinu

56. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2022. godini

57. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

58. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

59. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2022. godini

60. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2022. godinu

61. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

62. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu

63. Program javnih potreba socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2022. godinu

64. Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2022. godinu

65. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

66. Plan razvoja Općine Kostrena za razdoblje  2021. – 2027. godine

67. Odluka o stjecanju zemljišta radi privođenja namjeni k.č. br. 5330 i 5331 sve u k.o. Kostrena-Lucija u zoni obuhvata Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja R-2 u Kostreni

68. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu suvlasničkog omjera nekretnine k.č. broj 2776/1 u suvlasništvu Općine Kostrena u 8/30 dijela za suvlasničke omjere nekretnine k.č. broj 2776/2 u suvlasništvu fizičkih osoba, sve u k.o. Kostrena – Lucija

69. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

70. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Kostrena za 2022. godinu

71. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena           

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK :

 

  7. Odluka o imenovanju članova Skupštine KD Kostrena d.o.o.

  8. Odluka o imenovanju članova Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb

  9. Odluka o imenovanju članova Odbora za sport i tehničku kulturu

10. Odluka o imenovanju članova Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje

11. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova u najam


Preuzmite dokumente

SNOK 8/21 pdf | 5,78 MB