SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina-9-broj-11-1. prosinca 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

65. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Kostrena za 2022. godinu ………………………………………………………………..889

66. Proračun Općine Kostrena za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu ……………………………………………………………890

67. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2023. godinu …………………………………………………………………..943

68. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2023. godini ……………………………………………………………………………………………………………………947

69. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ……………………………………………………………………….949

70. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ……………………………………………………………………………953

71. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2023. godini ……………………………………………………………………………………………………………………957

72. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2023. godinu …………………………………………………………………….958

73. Programa javnih potreba u kulturi za 2023. godinu ………………………………………………………………………………………….959

74. Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu ………………………………………………………………………………………….961

75. Programa javnih potreba socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2023. godinu ……………………………………………..962

76. Programa javnih potreba u zaštiti okoliša za 2023. godinu ……………………………………………………………………………….966

77. Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Kostrena ………………………………..967

78. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene – lučice Stara Voda ……………………………………………………………………………………………………………………………………….968

79. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena …………………………………………………..971

80. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kostrena …………………………………..973

81. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena ………………………974

82. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ …………………975

83. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ ……………………………………………………………………………………………………………………….976

84. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Zlatna ribica“………………………………………….976

85. Srednjoročni (trogodišnjeg) plan davanja koncesija na području Općine Kostrena za razdoblje od 2023. godine do 2025. godine ……………………………………………………………………………………………………………………….978

86. Plan davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2023. godinu ………………………………………………………………979

87. Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Kostrena …………………………………………………………………….979

88. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Općine Kostrena …………………………………….980

89. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2022. godinu …………………………………………..981

90. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2023.godinu s financijskim učincima za . trogodišnje razdoblje …………………………………………………………………………………………………………………………………..989

OPĆINSKI NAČELNIK

14. Odluka kojom se utvrđuje da u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene – lučice Stara voda nije potrebno provesti postupak ocjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš……………………………………………………………………………………………………………………991


Preuzmite dokumente

SNOK-11-2022 pdf | 3,95 MB