SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina 9-broj 3-30. ožujka 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

građevinskog područja naselja N-3 u Općini Kostrena………………………………………………………140

7. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena…………..140

8. Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2022. godinu……………………………….143

9. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2021. godinu…………150

10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2022. godinu s

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje…………………………………………………………………156

11. Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na komunalnoj infrastrukturi u

vlasništvu Općine Kostrena……………………………………………………………………………………………..159

12. Plan davanja koncesija na području Općine Kostrena za 2022. godinu……………………………161

 

OPĆINSKI NAČELNIK

4. Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka

o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za pristupanje sustavu EDIP………..163

5. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje

Općine Kostrena……………………………………………………………………………………………………………….166

6. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš u

postupku donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena……………167

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kostrena za 2021. godinu…………….. 169

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1. Pročišćeni tekst Statuta Općine Kostrena………………………………………………………………………….233


Preuzmite dokumente

SNOK-3/22 pdf | 2,37 MB