SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina 9-broj 6-17. lipnja 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

33. Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Kostrena…………………………………………………………443

34. Odluka o stjecanju zemljišta radi privođenja namjeni k.č. br. 765/3 Kostrena – Barbara u zoni obuhvata

Prostornog plana uređenja Općine Kostrena – građevinsko područje K2 (gospodarska namjena) Urinj 2…… 627

35. Odluka o pristupanju Općine Kostrena kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj

Primorsko-goranske županije ………………………………………………………………………………………………………. 627

36. Odluka o sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji s Gradom Petrinjom………………………………………628

OPĆINSKI NAČELNIK

10. Zaključak o prosljeđivanju Prijedloga procjene od velikih nesreća za područje Općine Kostrena

Općinskom vijeću na usvajanje………………………………………………………………………………………………………..628


Preuzmite dokumente

SNOK-6-2022 pdf | 12,52 MB