SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Službene novine Općine Kostrena-godina 9-broj 5-19. svibnja 2022.

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu…………………………………………251

14. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu …………………………………………………………………331

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2021. godinu…………………………………………………………………………………………………………………………….334

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

za 2021. godinu …………………………………………………………………………………………………………………………..339

17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kostrena u 2021. godini …………………………345

18. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2022.godinu………………………………….347

19. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu………………………………414

20. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu………………………………….419

21. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u .

prostoru na području Općine Kostrena u 2022. godini……………………………………………………………………….423

22. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu…………………………………………….424

23. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu…………………………………………………..425

24. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi

za 2022. godinu ……………………………………………………………………………………………………………………………426

25. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena…………………………428

26. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N-3

u Općini Kostrena……………………………………………………………………………………………………………………………..429

27. Odluka o kupnji k.č. broj 5064/39 ukupne površine 1675 m2 i k.č. broj 5156/1 ukupne površine 1127 m2

obje u k.o. Kostrena Lucija, u svrhu izgradnje dječjeg vrtića…………………………………………………………………..431

28. Odluka o plaći općinskog načelnika………………………………………………………………………………………………..432

29. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa………….433

30. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave……………………………………………………………………………434

31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu…………………………………………………………..439

32. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne

usluge parkiranja…………………………………………………………………………………………………………………………………440

OPĆINSKI NAČELNIK

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za

područje Općine Kostrena……………………………………………………………………………………………………………………441

KD „KOSTRENA“

1. III. izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja…………………………………………….442


Preuzmite dokumente

SNOK-5-2022 pdf | 4,34 MB