Stranica 1 od 212
Službene novine Općine Kostrena 2016

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 10 – 2. prosinca 2016. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Proračun Općine Kostrena za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u  Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2017. godini
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Programi javnih potreba za 2017. godinu
 • Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2016.g i Godišnji plan razvoja sustava  civilne zaštite za 2017. godinu
 • Odluka o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima s niskim primanjima
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkirališnim površinama
 • Odluka o zabrani ili ograničavanju građevinskih radova na području Općine Kostrena
 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kostrena
 • Odluka o davanju suglasnosti KD Kostrena d.o.o. za provedbu ulaganja na području Općine Kostrena
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

OPĆINSKI NAČELNIK

 • Odluka o razrješenju člana Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje
 • Odluka o imenovanju člana Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje
 • Pravilnik o utvrđivanju i naplati općinskih prihoda
 • Odluka o imenovanju članova Radnog tima Urbane aglomeracije Rijeka
 • Odluka o imenovanju članova Radne grupe za osnivanje Muzeja pomorstva

 

Službene novine Općine Kostrena 2016

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 9 – 11. listopada 2016. g.

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOSTRENA INVEST d.o.o.  za projektiranje i građenje i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva  KOSTRENA INVEST d.o.o. za projektiranje i građenje
 • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2017. godinu
 • Zaključak o izmjeni člana Općine Kostrena u skupštini Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
Službene novine Općine Kostrena 2016

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 7 – 27. srpnja 2016. g.

 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva Kostrena invest d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva Kostrena invest d.o.o.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
 • Zaključak o lokaciji smještaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bakar-Kostrena, luka Sršćica (UPOV)
 • Zaključak o usvajanju izvješća o provedbi Plana ukupnog razvoja Općine Kostrena (PUR-a) 2014-2020. za 2015. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u ograničenom postupku javne nabave za financiranje, rekonstrukciju, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete u Kostreni
 • Odluka o otkupu suvlasničkih dijelova k.č. k.o. Kostrena Lucija
 • Izmjene Plana prijama u službu za 2016. godinu

 

Službene novine Općine Kostrena 2016

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 6 – 11. srpnja 2016. g.

 • Odluka o izmjeni Pravilnika o radu
 • Odluka o imenovanju službenika ovlaštenih za elektronički pristup podacima iz Evidencije o dohocima i primicima (projekt EDIP)
 • Odluka o drugoj dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2016. godinu

 

Službene novine Općine Kostrena 2016

Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 5 – 1. srpnja 2016. g.

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 • Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena
 • Odluka o usvajanju i objavi Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena
 • Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena
 • Odluka o imenovanju M. Zekić u Upravni odbor LAG-a

 

Stranica 1 od 212